Algemene Voorwaarden van www.naafdoppenshop.com (verder ook te noemen De Naafdoppenshop) gevestigd St. Antoniusstraat 5 te 6095 AK Baexem.

Versie 2 geldig vanaf 25 mei 2018

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van De Naafdoppenshop. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van De Naafdoppenshop. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de levering- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. De Naafdoppenshop behoudt zich het recht voor haar levering- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door De Naafdoppenshop erkend.
1.4 De Naafdoppenshop garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
1.5 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en daaruit voortvloeiende bestellingen van De Naafdoppenshop zoals vermeld op www.naafdoppenshop.com.

2. Levering en betaling
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal De Naafdoppenshop bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van De Naafdoppenshop zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door De Naafdoppenshop geleverde zaken in de vorm van een normaal pakket een keer aan de afnemer c.q. op het door de afnemer aangegeven adres zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Wanneer bestellingen per enveloppepost worden verzonden, dan is De Naafdoppenshop niet aansprakelijk voor het niet afgeleverd worden vanwege een door de afnemer doorgegeven adres dat achteraf onjuist blijkt te zijn.
2.5 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
2.6 Ons leveringsgebied beslaat Nederland en Belgie. Alle EU-inwoners kunnen bij ons bestellen, maar zullen dan een leveringsadres in Nederland of Belgie moeten kiezen.
2.7 Betalingen van geplaatste orders dienen binnen 7 dagen bij ons binnen te zijn, anders behouden wij ons het recht voor de order te annuleren c.q. de koopovereenkomst te ontbinden.
2.8 Het is de verantwoordelijkheid van de klant om het juiste adres van levering bij het plaatsen van de bestelling door te geven. Wanneer een onjuist adres wordt aangegeven en de zending komt om die reden retour naar De Naafdoppenshop, dan is De Naafdoppenshop niet verantwoordelijk voor het dragen van de onnodige en overbodige verzendkosten. Nieuwe verzending kan plaatsvinden wanneer klant de verzendkosten hiervoor betaalt.
2.9 De Naafdoppenshop behoudt zich het recht voor om van bepaalde consumenten bestellingen per definitie te weigeren zonder opgaaf van reden. Uiteraard wordt een geweigerde bestelling die al betaald is per direct op dezelfde wijze als waarmee betaald is, terugbetaald.

3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21 % BTW.
3.4 Alle prijzen worden vermeld exclusief de kosten van verzending.

4. Zichttermijn / herroepingrecht
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, in overeenstemming met de Wet verkopen op Afstand en Richtlijn Consumentenrechten, heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen die op de website gekenmerkt zijn als nieuw, binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden mede te delen deze te willen retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering schriftelijk via mail of post melding te maken bij De Naafdoppenshop. De afnemer dient na mededeling binnen 14 dagen de betreffende artikelen te retourneren na en conform instructies van de webshop, die per mail zullen worden medegedeeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt De Naafdoppenshop er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het aankoopbedrag aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebben op diensten.
4.3 Het herroepingrecht geldt niet voor:
•goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
•goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
•voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
•audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken
4.4 Aanvullende informatie hierover vind u hier: https://static.mijnwebwinkel.nl/winkel/denaafdoppenshop/files/nl_nl_1_formulier-regels-voor-herroeping-naafdoppensho.pdf?t=1489330485
4.5 Een consumentenkoop wordt in het BW omschreven als: de koop met betrekking tot een roerende zaak die wordt gesloten door een verkoper die handelt in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit en een koper, natuurlijk persoon, die handelt voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit. Derhalve geldt artikel 4 niet in het geval er sprake is van een koper die handelt voor doeleinden betrekking hebbende op zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit. Voor koop op afstand niet betrekking hebbende op consumentenkoop, gelden de regels uit Boek 6 en Boek 7 Burgerlijk Wetboek.
4.6 Wanneer herroeping/retour niet binnen de termijn wordt gemeld of de retour niet binnen de vastgestelde termijn binnen is bij De Naafdoppenshop, dan is op dat moment de wettelijke regeling zoals hier ook omschreven in artikel 4, niet meer van toepassing. Het is dan ter beoordeling aan De Naafdoppenshop of en onder welke voorwaarden ene retour wordt geaccepteerd.
4.7 Wanneer u beschadigde artikelen wilt retourneren, dient u de beschadiging vooraf te melden. Dit is onafhankelijk van het feit of de schade door u is veroorzaakt of dat u onverhoopt een artikel met schade zou ontvangen.

5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij De Naafdoppenshop, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van De Naafdoppenshop. De Naafdoppenshop houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
5.2 De Naafdoppenshop respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 De Naafdoppenshop maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst, waar alleen klanten in worden opgenomen die zich hiervoor zelf aanmelden. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.
5.4 Vanaf 25 mei 2018 voldoen wij aan het nieuwe privacybeleid GDPR/AVG, deze vindt u hier: https://static.mijnwebwinkel.nl/winkel/denaafdoppenshop/files/nl_nl_2_Privacyverklaring-ACM%20Support-24mei2018.pdf?t=1527179117

6. Garantie
6.1 De Naafdoppenshop garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
6.2 De garantietermijn van De Naafdoppenshop komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De Naafdoppenshop is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde artikel, dat op de website is gekenmerkt als nieuw, verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is ten opzichte van de vermelde informatie bij het nieuwe artikel op de website, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan De Naafdoppenshop) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan De Naafdoppenshop. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 7 dagen na levering aan De Naafdoppenshop schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreken, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door De Naafdoppenshop gegrond worden bevonden, zal De Naafdoppenshop naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van De Naafdoppenshop en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van De Naafdoppenshop voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 De Naafdoppenshop is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens De Naafdoppenshop in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van De Naafdoppenshop en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt De Naafdoppenshop zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 7 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden De Naafdoppenshop slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van De Naafdoppenshop gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 De Naafdoppenshop kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen De Naafdoppenshop en een klant komt tot stand nadat een bestelling door De Naafdoppenshop op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 De Naafdoppenshop behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling. De Naafdoppenshop behoudt zich ook het recht voor om van bepaalde consumenten bestellingen per definitie te weigeren zonder opgaaf van reden. Uiteraard wordt een geweigerde bestelling die al betaald is per direct op dezelfde wijze als waarmee betaald is, terugbetaald.
8.3 Altijd dient binnen zeven dagen na bestelling de betaling bij ons binnen te zijn, anders behouden wij ons het recht voor de order te annuleren.

9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van De Naafdoppenshop gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
9.2 Klant is zelf verantwoordelijk voor de gekozen afmetingen van de te bestellen naafdoppen, emblemen of stickers. Hiertoe moet klant zelf naafgat/velg/oude naafdoppen exact meten om daarmee de gewenste maat van te bestellen naafdoppen / stickers te bepalen. Dit kan alleen nauwkeurig met een geijkte schuifmaat, zodat deze meting als startpunt geheel kloppend is. Bij ons bestelde naafdoppen, emblemen en stickers zelf kunnen namelijk in diameter tot 0,5 mm afwijken van de maat zoals die in de aanbiedingen wordt aangeduid. Deze tolerantie is acceptabel binnen de branche.

10. Overmacht
10.1 De Naafdoppenshop is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van De Naafdoppenshop alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 De Naafdoppenshop behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is De Naafdoppenshop gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien De Naafdoppenshop bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid
11.1 De Naafdoppenshop is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website en/of neem via mail contact met ons op over de wijze van gebruik/montage.
11.2 Wanneer u bij het demonteren van uw oude naafdoppen, ventieldopjes en emblemen of bij het monteren van naafdoppen, ventieldopjes en emblemen schade aanbrengt aan velgen, banden, motorkap, kofferdeksel of grille, dan is dit uw verantwoordelijkheid. De Naafdoppenshop is nooit aansprakelijk voor schade die ontstaat door het niet vakkundig of professioneel monteren en demonteren betreffende bij De Naafdoppenshop aangekochte artikelen. U dient zich dan ook altijd voor demontage en montage eerst zelf te overtuigen van de juiste manier van handelen. Hierover kunt u ons altijd om advies vragen per mail en hierin de kwestie aan ons voor te leggen.

12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Eigendom van alle door De Naafdoppenshop aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij De Naafdoppenshop zolang de afnemer de vorderingen van De Naafdoppenshop uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van De Naafdoppenshop wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De door De Naafdoppenshop geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan De Naafdoppenshop of een door De Naafdoppenshop aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin De Naafdoppenshop haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht De Naafdoppenshop zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan De Naafdoppenshop.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen De Naafdoppenshop en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement waar De Naafdoppenshop is gevestigd kennis, tenzij De Naafdoppenshop er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

14. Geschillencommisie
14.1 Een consument kan een geschil voorleggen aan de Europese geschillencommissie via het ODR platform ( http://ec.europa.eu/consumers/odr/) .Dit is een Europees platform voor geschillenbeslechting online.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2011 - 2024 De naafdoppenshop | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel